SLUŽBY PPP

Public Private Partnership

Nabízíme poradenství v oblasti alternativních způsobů zadávání a financování veřejných investic, založených především na partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Co znamená partnerství veřejného a soukromého sektoru?

V rámci běžného modelu financování veřejných investic (zejména v oblasti veřejné infrastruktury) zadavatel investuje do zařízení či infrastruktury a přebírá kompletní odpovědnost za její provoz a údržbu po dobu celého životního cyklu. Zpravidla tak proto musí uzavřít několik smluv s různými dodavateli, vypsat za tímto účelem několik zadávacích řízení a především nese odpovědnost za to, že to, co pořídí, do sebe bude optimálně "zapadat" (investice, provoz, údržba). Pokud je investice realizována v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, soukromý partner přebíhá ve významné míře odpovědnost za zajištění plné provozuschopnosti zařízení nebo infrastruktury po celou dobu životního cyklu. Soukromý partner jakožto dodavatel vybraný v jediném zadávacím řízení je totiž odpovědný typicky jak za výstavbu, tak za následný provozem údržbu a případně i obnovu zařízení nebo infrastruktury. Přebírá tak klíčovou odpovědnost za zajištění dostupnosti požadované služby ve sjednané kvalitě po celou dobu životního cyklu. Soukromý partner má tu nejvyšší motivaci na kvalitním provedení stavby, neboť jakékoli nedostatky bude muset řešit on sám ve fázi provozu.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru a financování

Realizace veřejné investice formou partnerství veřejného a soukromého sektoru typicky zahrnuje i povinnost soukromého partnera obstarat financování nezbytné pro výstavbu. Vynaložené náklady jsou mu samozřejmě hrazeny zadavatelem, ovšem typicky až po dokončení výstavby formou postupných pravidelných plateb za dostupnost. To představuje zásadní motivaci pro co nejefektivnější a nejrychlejší dokončení výstavby, které je účinnější, než sankční motivační prostředky.

Kde je vhodné Partnerství veřejného a soukromého sektoru využít?

Partnerství veřejného a soukromého sektoru lze využít pro většinu veřejné infrastruktury. Vedle dopravních staveb lze velký potenciál očekávat například v oblasti komunální infrastruktury (například v oblasti odpadového hospodářství), dále v oblasti sportovních zařízení, ubytovacích kapacit a sociálních služeb.

Co nabízíme?

Nabízíme komplexní projektové poradenství zahrnující projektové řízení od počátečních fází (tvorba záměru, jeho posouzení, včetně vyhodnocení více možných variant), provedení tržních průzkumů/předběžných tržních konzultací, definice zadání, vytvoření zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení. Zároveň nabízíme i komplexní právní poradenství, zejména v podobě vytvoření smluvní dokumentace odpovídající mezinárodním standardům.