Škola BIM

ZÁKLADNÍ 3DENNÍ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLEN

TERMÍNY

  • 15.05.2024 _ 1. den (online)
  • 22.05.2024 _ 2. den (online)
  • 23.05.2024 _ 3. den (online)

Začátek v 9 hod., konec 15 hod.

CENA

19.900,- Kč bez DPH

17.900,- Kč bez DPH pro členy ČSS, SVS, CACE, SACE, AVZ 

Cena zahrnuje: účast na školení, certifikace, certifikát s pořadovým číslem, zapsání do veřejně přístupného registru.

KONTAKT PRO ORGANIZAČNÍ OTÁZKY

e-mail: seminar@3c-global.com

LEKTOŘI

Školící tým pod metodickým vedením Lukáše Klee - Kristýna Schulzová, Jan Smolík a Arnošt Táborský. Školení vedou zkušení lektoři, kteří čerpají znalosti ze své každodenní praxe na výstavbových projektech, a to jak z českého, tak i zahraničního prostředí. Mají též praktické zkušenosti z aplikace českých i zahraničních metodik a standardů a podílí se na tvorbě metodik SFDI a České agentury pro standardizaci (ČAS).

ONLINE ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

CÍL A POPIS ŠKOLENÍ

Základní certifikované 3denní školení zaměřené na BIM. Cílem školení je seznámení účastníků obecně s metodou BIM, digitalizací procesů a projektování, digitálními technologiemi, informačními modely a jejich použitím a dopady do výstavbových projektů. Součástí školení je i seznámení s veřejně dostupnými standardy pro digitalizaci stavebnictví - především s aktuálně schválenými a vydanými metodikami Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a průběžně vydávanými metodikami České agentury pro standardizaci (ČAS). 

Školení poskytne účastníkům znalost problematiky projektového řízení včetně smluvních aspektů v BIM, datových formátů, datového standardu, společného datového prostředí (CDE), BIM protokolu, Plánu realizace BIM (BEP) a ukázkám a cvičením zaměřeným na praktické využití a digitalizaci stavebních projektů.

Školení vede k osvojení základních znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií, jejich využití v rámci výstavbových projektů, souvislostí se zadáním, kontrolou, využitím a správou dat v rámci českého stavebnictví.

Školení je zakončeno testem ověřujícím osvojení základních znalostí a udělením certifikátu.

CERTIFIKÁT A SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH OSOB

Každý účastník obdrží po absolvování základního kurzu a úspěšném testu unikátní certifikát CCC "BIM Specialista" a bude zapsán na veřejný seznam CCC úspěšně certifikovaných účastníků (viz https://www.ccconsulting.cz/registr-certifikatu/).

BIM Specialista bude po příslušné praxi schopen zastávat pozici Informačního manažera, BIM koordinátora, Správce informací. Bude tedy schopen spravovat společné datové prostředí, distribuovat data v rámci stavebních projektů, tvořit data související se stavebními projekty a informačními modely, zavádět a kontrolovat procesy spojené implementací metody BIM.

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO

Certifikované školení je připraveno pro investory, zadavatele (ať soukromé nebo veřejné), developery, projektanty, subjekty dozoru, správce zakázky/stavby a zhotovitele výstavbového projektu.

Certifikace zužitkují osoby v rámci investičních týmů, týmu připravujících výstavbové projekty, manažeři, vedoucí projektů, projektanti, BIM koordinátoři, správci dat, projektový manažeři, přípraváři, stavbyvedoucí, konzultační inženýři, IT specialisti, podnikoví právníci nebo advokáti mající pracovní agendu spojenou s výstavbovými projekty.

Certifikace může být dobrou motivací i pro studenty technických a právních oborů pro jejich budoucí rozvoj a konkurenceschopnost.

MINIMÁLNÍ OBSAH ŠKOLENÍ

ÚVOD

Principy BIM jako managementu informací o stavbách s využitím informačního modelování staveb. Aktuální stav digitalizace ve stavebnictví. Dostupné standardy a metodiky. Legislativní požadavky - zákon o BIM, norma ČSN EN ISO 19650.

SMLUVNÍ STANDARD

Smluvní standardy. BIM Protokol a další smluvní aspekty. Časové řízení a řízení změn. Přípustné účely a duševní vlastnictví. Pravidla elektronické výměny dat. Práva a povinnosti objednatele spojená s informačním modelem. Práva a povinnosti dodavatele a členů projektového týmu spojená s informačním modelem.

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 

Zadávání zakázek na stavební práce a služby ve vazbě na BIM. Specifikace předmětu zakázky pomocí BIM Protokolu a jeho příloh. Hodnocení ekonomické výhodnosti.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY VE STAVEBNICTVÍ 

Procesy a jejich digitalizace. Systémy pro řízení dokumentů (EDMS, DMS). Systémy pro řízení vad a nedodělků. CAD softwary. CDE. Kalkulační softwary.

OTEVŘENÁ DATA A DATOVÉ FORMÁTY

Úvod do datových formátů. Otevřená data v ČR. Struktura a obsah datového modelu IFC. Příklady projektů a způsobů zápisu a čtení dat.

DATOVÝ STANDARD PRO POZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY 

Architektura datového standardu. Obecné požadavky na data. Objekty, elementy, výrobky a konstrukce. Vlastnosti a atributy. Zadání požadavků na informace s využitím datového standardu. 

PŘÍKLADY Z PRAXE 

Příklady z pozemních a dopravních staveb. Užití informačních modelů staveb v celém životním cyklu staveb - investiční příprava, realizace, provoz a údržba (facility management).

PRAKTICKÁ CVIČENÍ A SAMOSTATNÁ PRÁCE 

Specifikace požadavků na informace na základě účelů užití modelu. Prohlížení a práce s informačním modelem stavby (včetně modelů IFC) ve společném datovém prostředí. Kontrola požadavků, validace datového standardu. Koordinace, detekce kolizí. 

ZÁVĚREČNÝ TEST


PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU