Zimní škola BIM

ZÁKLADNÍ 4-DENNÍ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLEN

TERMÍNY

PRAHA 18. 2., 19. 2., 27. 2. a 28. 2. 2020

MÍSTO

Konferenční centrum ÚNMZ - Česká agentura pro standardizaci Konferenční místnost LIST, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

CENA

19.700,- Kč bez DPH
Pro členy SVS, CACE, AVZ, SACE, ČSSP, Otidea, ICC, investory pod financováním ze SFDI
a zaměstnance ČAS, členy pracovních skupin Koncepce BIM ČAS a investory z pilotních projektů Koncepce BIM ČAS 18.500,- Kč/účastník bez DPH.

Cena zahrnuje: účast na školení, certifikace, certifikát s pořadovým číslem zapsání do veřejně přístupného registru a občerstvení (káva, čaj, nealko).

KONTAKT PRO ORGANIZAČNÍ OTÁZKY

e-mail: seminar@3c-global.com

LEKTOŘI

Tým expertů CCC viz www.ccconsulting.cz

Tvůrci metodik SFDI a Koncepce BIM ČAS


ONLINE REZERVACE

CÍL A POPIS ŠKOLENÍ

Základní certifikované 4-denní školení zaměřené na BIM. Cílem školení je seznámení účastníků s aktuálně dostupnými standardy pro digitalizaci stavebnictví (především oficiální státem aktuálně vydané metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Koncepce BIM ČAS), obecně s metodu BIM, digitálními technologiemi, informačními modely (BIM) a jejich použitím a dopady do výstavbových projektů.

Školení poskytne účastníkům znalost problematiky projektového řízení včetně smluvních aspektů v BIM, datových formátů, datového standardu, společného datového prostředí (CDE), BIM protokolu, Plánu realizace BIM (BEP) a ukázkám a cvičením zaměřeným na praktické využití a digitalizaci stavebních projektů.

Školení vede k osvojení základních znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií, jejich využití v rámci výstavbových projektů, souvislostí se zadáním, kontrolou, využitím a správou dat v rámci českého stavebnictví.

Školení je zakončeno testem ověřujícím osvojení základních znalostí a udělení certifikátu.

CERTIFIKÁT A SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH OSOB

Každý účastník obdrží po absolvování základního kurzu a úspěšném testu unikátní certifikát CCC "BIM Specialista" a bude zapsán na veřejný seznam CCC úspěšně certifikovaných účastníků (viz https://www.ccconsulting.cz/registr-certifikatu/).

BIM Specialista bude po příslušné praxi schopen zastávat pozici Informačního manažera, BIM koordinátora, Správce informací. Bude tedy schopen spravovat společné datové prostředí, distribuovat data v rámci stavebních projektů, tvořit data související se stavebními projekty
a informačními modely, zavádět a kontrolovat procesy spojené implementací metody BIM.

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO

Certifikované školení je připraveno pro investory, zadavatele (ať soukromé nebo veřejné), developery, projektanty, subjekty dozoru, správce zakázky/stavby a zhotovitele výstavbového projektu.

Certifikace zužitkují osoby v rámci investičních týmů, týmu připravujících výstavbové projekty, manažeři, vedoucí projektů, projektanti, BIM koordinátoři, správci dat, projektový manažeři, přípraváři, stavbyvedoucí, konzultační inženýři, IT specialisti, podnikoví právníci nebo advokáti mající pracovní agendu spojenou s výstavbovými projekty.

Certifikace může být dobrou motivací i pro studenty technických a právních oborů pro jejich budoucí rozvoj a konkurenceschopnost.

MINIMÁLNÍ OBSAH ŠKOLENÍ

ÚVOD

Aktuální stav digitalizace ve stavebnictví. Dostupné standardy a metodiky.

SMLUVNÍ STANDARD

Smluvní standardy. BIM Protokol a další smluvní aspekty. Časové řízení a řízení změn. Přípustné účely a duševní vlastnictví. Pravidla elektronické výměny dat. Definice rolí - Manažer informací / Koordinátor BIM / Správce informací. Práva a povinnosti objednatele spojená s informačním modelem. Práva a povinnosti dodavatele a členů projektového týmu spojená s informačním modelem

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 

Zadávání zakázek na stavební práce a služby ve vazbě na BIM. Hodnocení ekonomické výhodnosti.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY VE STAVEBNICTVÍ 

Procesy a jejich digitalizace. Systémy pro řízení dokumentů (EDMS, DMS). Systémy pro řízení vad a nedodělků. Tiketovací systémy. CAD softwary. CDE. ERP. CRM. Kalkulační softwary.

OTEVŘENÁ DATA A DATOVÉ FORMÁTY

Úvod do datových formátů. Otevřená data v ČR. Struktura a obsah datového modelu IFC. Příklady projektů a způsobů zápisu a čtení dat.

PRÁCE S INFORMAČNÍ MODELEM V IFC 

Prohlížení modelu, editace, zápis dat do IFC.

DATOVÝ STANDARD PRO POZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY 

Architektura datového standardu. Obecné požadavky na data. Objekty, elementy, výrobky a konstrukce. Vlastnosti a atributy. Zásady při tvorbě a kontrole informačních modelů (BIM). Plán realizace BIM (BEP).

DISKUZE - DIGITALIZACE V PROJEKTECH 

Možnosti. CBA. Aspekty implementace.

PŘÍKLADY Z PRAXE 

Příklady z pozemních stavby (občanské, bytové, kancelářské, retail). Příklady z dopravních staveb (silniční, železniční, vodní). Příklady z investičních celků a průmyslových staveb.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ NA VZOROVÉM PROJEKTU 

Založení společného datového prostředí (CDE) projektu. Tvorba informačního modelu stavby (BIM). Tvorba harmonogramu a určení rolí a odpovědností. Mapování procesů a automatizace agend.

SAMOSTATNÁ PRÁCE

Tvorba a správa vlastního BIM projektu. CDE. BIM model. Kontroly. Distribuce dat. Mapování procesů.

ZÁVĚREČNÝ TEST


PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU