CERTIFIKACE

Podmínky používání certifikačního schématu

Certifikační schémata vytvořená CCConsulting s.r.o. (dále též jen "certifikační orgán"):

1) BIM specialista

2) Specialista pro časové řízení

3) Specialista na měřený kontrakt

4) Specialista pro ověřování a kvantifikaci finančních claimů

5) Specialista pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek

Certifikační schémata jsou výlučným vlastnictvím CCConsulting s.r.o., který umožní užívání výše uvedených certifikačních schémat výhradně na základě žádosti o uzavření smlouvy o užívání certifikačního schématu.

Certifikační orgán při vypracování a přezkoumání certifikačních schémat zapojit vhodné odborníky a strany mající na certifikačních schématech zájem a disponuje potřebnými dokumenty pro prokázání těchto skutečností.

Certifikační orgán se zavazuje pravidelně provádět analýzu a případnou aktualizaci certifikačních schémat za účelem potvrzení aktuální platnosti a aktuálnosti daných certifikačních schémat.

Certifikační orgán bude s uživateli schématu projednávat případné podněty ke změnám certifikačních schémat za účelem zvýšení kvality certifikace.

S případnými revizemi seznámí certifikační orgán zainteresované osoby, Český institut pro akreditaci o.p.s. a pracovníky certifikačního orgánu.

Certifikační orgán uzavře s žadatelem o užívání certifikačního schématu smlouvu o užívání certifikačního schématu za níže uvedených podmínek:

  • žadatel musí mít dobrou pověst, musí dbát zajištění kvality a být personálně a obecně vybaven pro certifikační a související účely,
  • smlouva bude nevýhradní, bez práva dalšího postoupení třetím osobám,
  • smlouva bude podepsána na dobu určitou s možností prodloužení,
  • žadatel/uživatel schématu musí být akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
  • ve smlouvě bude stanoven pevný poplatek za užívání certifikačního schématu,
  • uživatel schématu není oprávněn provádět změny certifikačního schématu, je však oprávněn dát podnět ke změně certifikačního schématu,
  • certifikační orgán je oprávněn rozvázat smlouvu s uživatelem certifikačního schématu z důvodu neplnění podmínek smlouvy nebo z důvodu odebrání akreditaci uživateli certifikačního schématu.

V Praze dne 1.12.2019

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., MBA, LL.M.

jednatel

CCConsulting s.r.o.

Certifikační schémata